Druhý dôchodkový pilier spravuje šesť správcovských spoločností: Allianz, AXA, VÚB Generali, ING, Aegon a DSS PB.

Správcovské spoločnosti za to, že sa vám starajú o starobné dôchodkové sporenie vám účtujú poplatky, ktoré sú našťastie obmedzené. Ide o tieto tri druhy poplatkov:

– za správu dôchodkového fondu (maximálne 0,3% z priemernej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde)
– za vedenie osobného dôchodkového účtu (maximálne 1% z príspevkov pripísaných na účet v dôchodkovom fonde)
– za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálne máme možnosť zvoliť si nielen správcovskú spoločnosť, ale aj fondy pre zhodnocovanie nasporenej sumy na našom dôchodkovom účte.

Fondy rozlišujeme na dlhopisové, akciové a najnovšie indexové.

Fondy na dôchodkových účtoch boli paušálne zmenené sporiteľom na dlhopisové – čiže tie, ktoré sú najmenej rizikové, no prinášajú aj najmenší výnos z dlhodobého hľadiska. Ak má niekto záujem o zmenu fondu, môže tak urobiť prostredníctvom svojej správcovskej spoločnosti. Maximálny počet fondov, do ktorých môže byť prerozdelený náš dôchodok sú dva, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový. Čiže stačí si zvoliť, či druhým fondom bude akciový alebo indexový (nemá každá DSS) a samozrejme pomer, v ktorom chceme nasporenú sumu alokovať (10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50 alebo iné).

Akciové aj indexové fondy investujú do akcií, čiže miera rizika oproti dlhopisovým fondom je značne vyššia, ovšem výnosnosť z dlhodobého hľadiska dosahuje oveľa pozitívnejšie výsledky ako dlhopisové fondy. Medzi najnovšie fondy patria indexové. Doteraz nie všetky DSS ponúkajú možnosť investovať cez tento spôsob a taktiež ich využívanie v ostatných DSS je menší no s rastúcou tendenciou.

 

Zdroj: druhypilier.sme.sk

Zdroj: druhypilier.sme.sk