Kto môže byť príjmateľom 2% z dane z príjmov a čo musí spĺňať?

Kto môže byť prijímateľom 2%?

Prijímateľom podielu zo zaplatených daní môžu byť len verejnoprospešné neziskové organizácie, ktorými sú:
občianske združenie
nadácia
neinvestičný fond
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
účelové zariadenie cirkví a náboženských spoločnosť
organizácia s medzinárodným prvkom
Slovenský Červený kríž
subjekty výskumu a vývoja
Protidrogový fond

 

Aká je základná podmienka existencie pre poberateľa 2%?

Organizácia musí mať dátum vzniku minimálne 1 rok pred termínom na zapisovanie sa do Zoznamu prijímateľov 2%. (čiže ak chce poberať v roku 2019 príspevky 2% z daní, musí sa registrovať v roku 2018 a jej existencia je minimálne od roku 2017, alebo staršia)

 

Aký je postup pre existujúce verejnoprospešné neziskové organizácie?

Prvým krokom pre možnosť prijímať 2% je zaregistrovanie sa prostredníctvom notára do Zoznamu prijímateľov 2%. Tento zoznam sa každý rok aktualizuje. Do zoznamu je možné zapísať organizáciu v termínoch od 01.09. do 15.12. v rok predchádzajúci poberaniu 2%. (aby ste mohli prijímať 2% v roku 2019, je potrebné sa zaregistrovať v období 01.09.2018 – 15.12.2018)

 

Aký je postup pre zaradenie do Zoznamu prijímateľov 2%?

Štatutárny orgán verejnoprospešnej organizácie predloží notárovi dokumenty:
1. rozhodnutie o registrácii (vrátane potvrdenia o pridelení IČO)
2. Stanovy, Štatút alebo iný dokument, ktorým sa organizácia riadi a z ktorého je zrejmý predmet činnosti v súlade s § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov
3. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá nedoplatok
4. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci poistení. Ak organizácia nemá zamestnancov, toto potvrdenie nepotrebuje.
5. potvrdenie banky o vedení účtu, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný  – nie staršie ako 30 dní. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje.
6. Notár môže požadovať preukázanie aktuálnej existencie organizácie.
Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete.

 

Čo ak sú zapísané údaje v Zozname prijímateľov nesprávne?

Všetky údaje je potrebné riadne skontrolovať, nakoľko zmeny v Zozname príjemcov 2% sú po 15.12. už nemožné. Nesprávne údaje môžu spôsobiť, že Vám nebudú doručené poukázané 2%. Preto ak zistíte nesúlad údajov (napr. zlé číslo účtu), je potrebné urobiť zmenu u notára čo najskôr, najneskôr však do 15.12.

 

Kedy sa zverejní zoznam prijímateľov 2%?

Zoznam prijímateľov pre 2% je zverejnený od 15.01. daného roka.

 

Pozrite si aj článok Čo sú 2%z dane z príjmov, kto a za akých podmienok ich môže darovať?