Čo sú 2% z dane z príjmov, kto a za akých podmienok ich môže darovať?

Čo sú to vlastne tie 2% z príjmu?

Zo zdaniteľných príjmov platíme štátu daň z príjmov a ten potom zaplatené dane prerozdeľuje. O časti z tejto dani sa ale môžeme rozhodnúť, že nepôjde do štátneho rozpočtu, ale vieme určiť, pre akú organizáciu bude tento podiel nami zaplatenej dane uhradený.

 

Kto môže darovať 2% daň z príjmov?

Daň z príjmov môžu darovať tak fyzické osoby (zamestnanci, živnostníci…) ako aj právnické osoby – ktoré za daný rok platia daň z príjmov.

 

Koľko % vieme darovať z dane z príjmov?

Fyzické osoby môžu darovať 2% z dane z príjmov a po splnení ďalších špeciálnych podmienok, dokonca až 3% z dane z príjmov. Špeciálnymi podmienkami sa tu rozumie vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu. Rozsah prác dobrovoľníckej činnosti musí byť minimálne 40 hodín a je potrebné o jej výkone predložiť písomné potvrdenie o jej vykonaní.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v aktuálnom znení môže vykonávať dobrovoľník dobrovoľnícku činnosť napríklad:
– pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, drogovo a inak závislé osoby,
– pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia,
– pri administratívnych prácach pre verejnú správu a mnohé iné.

Právnické osoby (ďalej firmy) môžu darovať 1% z dane z príjmu a po splnení ďalších podmienok, dokonca až 2% z dane z príjmu.

Firmy môžu darovať 2% z príjmu, ak darovali v roku za ktoré sa daň vypočítava, prípadne až do termínu na podanie daňového priznania (obvykle 31.03.XXXX) finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Organizácia, ktorá prijímala tieto finančné prostriedky nemusí byť tou istou, akej chcú darovať 2%.

 

Aká minimálna suma môže byť darovaná?

Minimálna suma, ktorá môže byť darovaná z podielu zaplatenej dane z príjmov sú 3,-€ pre fyzické osoby a 8,-€ pre právnické osoby.  (vypočítava sa z dane zaplatenej a zaokrúhľuje sa na celé eurocenty smerom nadol)

 

Ako darovať 2% z dani z príjmov ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane vám robí zamestnávateľ?

Zamestnanec požiada zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie do 15.02. a následne o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. V prípade, ak chce poukázať 3% zo zaplatenej dane, požiada dobrovoľnícku organizáciu o vystavenie Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti.
Na základe vyššie uvedených podkladov vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Na vyhlásení zároveň uvedie, komu chce 2% (3%) zo svojich daní darovať. Všetky tri dokumenty zamestnanec odovzdá na miestne príslušnom daňovom úrade. Termín na predloženie dokumentov daňovému úradu je do 30.04. nasledujúceho roka po roku za ktoré sa dokumenty podávajú.

 

Ako darovať 2% z dani z príjmov ak si vysporiadavate daň podaním daňového priznania?

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou daňového priznania, preto ďalšie tlacčivo je potrebné iba v prípade, ak si chcete uplatniť poukázanie 3% – v tomto prípade je potrebné požiadať dobrovoľnícku organizáciu o vystavenie Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie je nevyhnutnou prílohou daňového priznania. Aby boli 2% (3%) poukázané, je potrebné daňové priznanie spolu so všetkými prílohami odovzdať na daňový úrad a daň vypočítanú v daňovom priznaní uhradiť v termíne na podanie (31.03.), prípadne v predĺženej lehote (30.06. alebo 30.09.), ak táto bola v  zákonom stanovenom termíne oznámená.

 

Ako darovať 2% z dani z príjmu ak ste firma?

Firma oznamuje skutočnosť, že chce darovať časť zaplatenej dane, priamo na daňovom priznaní. V prípade, ak chce darovať nie 1%, ale 2% zo zaplatenej dane, túto skutočnosť musí tiež uviesť. Nakoľko firma môže darovať podiel zo zaplatenej dane viacerým prijímateľom, uvedie všetkých spolu s výpočtom podielu v daňovom priznaní. Aby bolo 1% (2%) poukázané, je potrebné daňové priznanie spolu so všetkými prílohami odovzdať na daňový úrad a daň vypočítanú v daňovom priznaní uhradiť v termíne na podanie (31.03.), prípadne v predĺženej lehote (30.06. alebo 30.09.), ak táto bola v  zákonom stanovenom termíne oznámená.

 

Pozrite si aj článok Kto môže byť prijímateľom 2% z dane z príjmov a čo musí spĺňať?