Kúpili ste nový dopravný prostriedok z EÚ?

Aké sú vaše povinnosti?

Každý podnikateľ, nepodnikateľ, firma, nezisková organizácia, občan je povinný pri kúpe nového dopravného prostriedku z inej krajiny EÚ, pri jeho privezení na Slovensko, zaplatiť na daň z pridanej hodnoty na svojom miestne príslušnom daňovom úrade.

My sa tu budeme zaoberať len prípadom, ak nový dopravný prostriedok kúpi občan.

Pod pojmom nový dopravný prostriedok sa rozumie osobný alebo úžitkový automobil, motorka, štvorkolka, lietadlo, loď, alebo plavidlo spĺňajúce nasledujúce podľa zákona požiadavky:

1. pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho kúpy neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky. (Z pohľadu zákona o DPH stačí, aby bola splnená len jedna podmienka, t.j. buď nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo od prvého uvedenia do prevádzky neuplynulo viac ako šesť mesiacov a dopravný prostriedok sa považuje za nový dopravný prostriedok.)

2. plavidlo určené na prepravu osôb a nákladov dlhšie ako 7,5 m určené na prepravu osôb a nákladov, ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky (stačí splnenie jednej podmienky)

3. lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určeného na prepravu osôb a nákladov, ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky (stačí splnenie jednej podmienky).

 

Ten, kto priviezol dopravný prostriedok, spĺňajúci vyššie uvedené podmienky, je povinný zaplatiť daňovému úradu daň z pridanej hodnoty vo výške 20% z kúpnej ceny nového dopravného prostriedku.

Ovšem nestačí len zaplatiť daň, ale je potrené aj vyplniť a odovzdať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. Toto je nutné odovzdať miestne príslušnému daňovému úradu, podľa trvalého bydliska, do 7 dní od kúpy (nadobudnutia) nového dopravného prostriedku. K daňovému priznaniu je potrebné priložiť úradne overenú kópiu dokladu o nadobudnutí nového dopravného prostriedku.

Po úhrade dane za nový dopravný prostriedok musí občan požiadať daňový úrad o vydanie potvrdenia o úhrade dane z pridanej hodnoty. Táto žiadosť je aktuálne spoplatnená (1,50-€). Pri prihlasovaní auta na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR je potrebné toto potvrdenie o zaplatení dane doložiť k dokladom o prihlásenie dopravného prostriedku.

 

A potom môžete konečne začať jazdiť po slovenských cestách….